Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN)
Cena jednostki min/max 1M (PLN)
Stopa zwrotu od początku działalności
Stopa zwrotu (bieżący rok)
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy)
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata)
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 26 mln
Rating
Data aktualizacji oceny
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka
Rekomendowany okres inwestycji 2 - 3 lata
Polityka inwestycyjna

Subfundusz nie posiada benchmarku, a skład portfela nie odzwierciedla żadnego konkretnego indeksu. Inwestycje mają charakter selektywny – subfundusz inwestuje w wybrane akcje polskich i zagranicznych spółek. Subfundusz utrzymuje stałe, długoterminowe zaangażowanie na rynku akcji w przedziale 70 – 100% WAN przy jednoczesnym braku lewarowania funduszu. Co najmniej 30 – 50% aktywów inwestowane jest w akcje zagranicznych spółek, głównie europejskich i amerykańskich. Dobór do portfela funduszu akcji oparty jest wyłącznie o kryteria fundamentalne - wyniki finansowe spółek i perspektywy ich kształtowania w średnim i długim okresie. Ekspozycja zagraniczna w całości zabezpieczona jest przed wahaniami kursów walutowych.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria inne
Podkategoria absolutnej stopy zwrotu
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2009.07.09
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2015.06.01
Poczatkowa wartość jednostki 1000,28 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
5,12%
Opłata za wynik
20% wynagrodzenia od zysku powyżej rentowności 3% w skali półrocza
Częstotliwość wyceny raz w tygodniu (środa)
Informacje dodatkowe

Fundusz dostępny w ramach Parasola Agio SFIO.

Do Parasola Agio SFIO należą:
Agio Agresywny

Agio Kapitał
Agio Globalny

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron