Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 1217,47
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 1184,13/1223,99
Stopa zwrotu od początku działalności +21,15%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +4,03%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -16,89%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +23,21%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -0,65%
Wartość aktywów 21 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.01
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.01
Rekomendowany okres inwestycji 3-5 lat
Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków z inwestycji w akcje oraz akceptują wysokie ryzyko wyrażające się w ewentualnych dużych wahaniach wartości jednostki uczestnictwa. Subfundusz może być wykorzystywany do osiągania wysokich stóp zwrotu w okresach dobrej koniunktury rynkowej (hossa) lub jako składnik zdywersyfikowanego portfela funduszy dopasowanego do profilu inwestycyjnego Inwestora.

Polityka inwestycyjna

Selektywny subfundusz akcji o znacząco wyższym profilu ryzyka w porównaniu do typowego funduszu akcji uniwersalnych, przeznaczony dla świadomych inwestorów poszukujących dużo wyższych stóp zwrotu w porównaniu z WIG, akceptujących jednocześnie istotne wahania jednostki w krótkim okresie czasu. Subfundusz stale utrzymuje wysokie zaangażowanie na rynku akcji na poziomie 100% aktywów (maks. lewarowanie do 30% WAN), koncentrując się głównie na spółkach spoza indeksu WIG20, przy czym alokacja w mniejsze podmioty ograniczona jest jednostkowo do poziomu 5% WAN. Ekspozycja zagraniczna maksymalnie w 30% WAN jest zabezpieczana pod kątem ryzyka walutowego. Dominująca część subfunduszu inwestowana jest w spółki wzrostowe, przy uzupełnieniu portfela atrakcyjnie wycenianymi spółkami z krótkoterminową perspektywą odbicia wyników finansowych po gorszym okresie operacyjnym.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria inne
Podkategoria absolutnej stopy zwrotu
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2011.12.29
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2015.06.01
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,50%
Opłata za wynik
10% wypracowanego zysku według zasady high water mark
Częstotliwość wyceny raz w tygodniu (środa)
Informacje dodatkowe

Fundusz dostępny w ramach Parasola Agio SFIO.

Do Parasola Agio SFIO należą:
Agio Agresywny

Agio Kapitał
Agio Globalny

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron