Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

AGIO Pieniężny PLUS fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 101,39
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 101,15/101,34
Stopa zwrotu od początku działalności +1,34%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,29%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +0,92%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata)
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 7 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.03
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.03
Rekomendowany okres inwestycji powyżej roku
Profil Inwestora

Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu okresu krótszego niż 12 miesięcy.

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym jest osiąganie przychodów z lokat netto Subfunduszu.
Aktywa Subfunduszu lokowane są głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski - od 70% do 100% wartości aktywów Subfunduszu, a także korporacyjne i skarbowe Instrumenty Rynku Pieniężnego. Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w akcje wyłącznie w ramach wykonywania
praw przysługujących z obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, a także w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń Subfunduszu, przy czym Subfundusz będzie dążył do zbycia nabytych akcji w możliwie krótkim czasie.
Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane także m.in. w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, depozyty.
Subfundusz może również zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.
Wszystkie dochody i zyski będą reinwestowane i nie są przeznaczone do wypłaty dywidendy.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne korporacyjne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2016.02.18
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,06 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,42%
Opłata za wynik
10% iloczynu liczby jednostek i nadwyżki skorygowanej Wartości Aktywów Netto na jednostkę ponad najwyższą Wartość Aktywów Netto na jednostkę od początku trwania Funduszu
Częstotliwość wyceny codzienna

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron