Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

AGIO Obligacji PLUS fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 100,14
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 99,47/99,80
Stopa zwrotu od początku działalności -0,29%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -0,16%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -0,28%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata)
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 5 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2017.02
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2017.02
Rekomendowany okres inwestycji powyżej roku
Polityka inwestycyjna

Celem subfunduszu jest zapewnienie w średnim i długim okresie stałego wzrostu wartości jednostki uczestnictwa. Od 70% do 100% aktywów subfunduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Pozostałą część lokat mogą stanowić inne dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje korporacyjne, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych oraz depozyty bankowe. Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa lokat.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne korporacyjne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2016.02.18
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,06 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
0,00%
Opłata za wynik
10% wypracowanego zysku według zasady high water mark
Częstotliwość wyceny codzienna

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron