Karta funduszu Karta funduszu

MetLife Akcji fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 17,11
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 16,99/17,78
Stopa zwrotu od początku działalności +71,10%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +13,09%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +20,24%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +2,70%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +10,10%
Wartość aktywów 142 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2017.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2017.11
Rekomendowany okres inwestycji min. 5 lat
Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest osobom: zainteresowanym inwestycjami w akcje polskich spółek notowanych na GPW; akceptującym wysokie ryzyko inwestycyjne, które w średnim i krótkim okresie może cechować się znacznymi wahaniami ceny jednostki uczestnictwa; zdecydowanym na długoterminowe inwestowanie.

Polityka inwestycyjna

MetLife Subfundusz Akcji inwestuje głównie w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Portfelem odniesienia dla porównania wyników inwestycyjnych jest indeks WIG, wyliczany przez GPW, wraz ze stawką WIBID 1M. Przedział zaangażowania w akcje może wahać się od 66% do 100% portfela Subfunduszu, natomiast ilość akcji w portfelu średnio wynosi 50-70 walorów. MetLife Akcji jest Subfunduszem o najszerszym spektrum inwestycyjnym w ramach krajowych subfunduszy akcji w ofercie MetLife TFI.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2004.06.18
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 250,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,30%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron