Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

MetLife Akcji Małych Spółek fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 7,90
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 7,94/8,41
Stopa zwrotu od początku działalności -19,60%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -9,56%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -20,71%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +8,06%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +19,47%
Wartość aktywów 23 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.06
Rekomendowany okres inwestycji min 5 lat
Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest osobom: zainteresowanym inwestycjami w najmniejsze spółki notowane na GPW; akceptującym wysokie ryzyko inwestycyjne, które w średnim okresie może cechować się znacznymi wahaniami jednostki uczestnictwa; zdecydowanym na długoterminowe inwestowanie.

Polityka inwestycyjna

MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek inwestuje głównie w akcje najmniejszych spółek notowanych na GPW. Koncentracja w tym segmencie sprawia, że jest to najbardziej agresywna strategia akcyjna w ofercie MetLife TFI. Małe spółki w krótkim i średnim okresie mogą podlegać znacznym wahaniom cen, jednak w długim okresie pozwalają osiągać najwyższe stopy zwrotu w stosunku do pozostałych akcji. Zasadnicza część portfela Subfunduszu inwestowana jest w akcje polskich spółek, głównie w spółki wchodzące w skład sWIG80 (nie mniej niż 55%). W związku z istnieniem ryzyka płynnościowego, Subfundusz może zawiesić przyjmowanie wpłat, jeżeli wartość aktywów przekroczy 200 mln PLN.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji małych i średnich spółek
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2010.12.15
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 250,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,43%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron