Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

MetLife Akcji Nowa Europa fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 7,48
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 7,06/7,41
Stopa zwrotu od początku działalności -27,30%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -20,55%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -22,25%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -8,44%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -19,13%
Wartość aktywów 43 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.10
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.10
Rekomendowany okres inwestycji min. 5 lat
Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest osobom: zainteresowanym inwestycjami w szerokie spektrum akcji na prężnie rozwijających się na rynkach Europy Centralnej; akceptującym wysokie ryzyko inwestycjyjne, które w średnim i krótkim okresie może cechować się znacznymi wahaniami ceny jednostki uczestnictwa; zdecydowanym na długoterminowe inwestowanie.

Polityka inwestycyjna

MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa inwestuje głównie w akcje spółek notowanych na giełdach Europy Centralnej (głównie Polska, Węgry, Czechy), a także w spółki tureckie i rosyjskie. Modelowa struktura portfela Subfunduszu składa się w 90% z instrumentów dających ekspozycję na rynek akcji (w podziale na: 32% Polska, 20% Rosja, 20% Turcja, 13% Czechy i 5% Węgry) i w 10% ze środków płynnych. Przedział zaangażowania w instrumenty dające ekspozycję na rynek akcji może wahać się od 66% do 100% portfela Subfunduszu, natomiast ilość akcji w portfelu średnio wynosi 40-70 walorów. Ze względu na dywersyfikację geograficzną Subfundusz cechuje nieco niższe ryzyko inwestycyjne niż porównywalnych portfeli polskich akcji.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2008.11.17
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 250,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,12%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron