Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 8,01
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 7,83/8,47
Stopa zwrotu od początku działalności +56,05%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -3,15%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -2,08%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +14,14%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +41,17%
Wartość aktywów 21 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.10
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.10
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat
Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest osobom:

  • zainteresowanym inwestycjami w szerokie spektrum akcji spółek notowanych w Europie Zachodniej,
  • akceptującym wysokie ryzyko inwestycyjne, które w średnim i krótkim okresie cechuje się znacznymi wahaniami ceny jednostki uczestnictwa,
  • zdecydowanym na długoterminowe inwestowanie,
  • zainteresowanym inwestycją zarówno w PLN, jak i USD.
Polityka inwestycyjna

MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych inwestuje głównie w jednostki uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Fundusze te inwestują przede wszystkim w akcje dużych globalnych spółek z wysokim potencjałem wzrostu.
Poprzez wyżej wymienione inwestycje, Subfundusz posiada ekspozycję na akcje największych spółek z gospodarek rozwiniętych.
Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu ograniczenia negatywnego wpływu ryzyka kursowego na cenę jednostki uczestnictwa.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2012.12.19
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 250,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,99%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron