Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

AVIVA Aktywnej Alokacji fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 125,48
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 125,97/127,74
Stopa zwrotu od początku działalności +27,74%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +9,19%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +10,78%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +15,32%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +47,28%
Wartość aktywów 131 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2017.10
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2017.10
Rekomendowany okres inwestycji co najmniej 4 lata
Profil Inwestora

Aviva Investors Aktywnej Alokacji przeznaczony jest dla osób, które oczekują długoterminowego wzrostu oszczędności, a decyzję dotyczącą struktury portfela inwestycyjnego pozostawiają zarządzającym subfunduszem.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz nie posiada stałych, ustalonych limitów podziału aktywów pomiędzy akcje, obligacje i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz może także inwestować w waluty oraz zagraniczne instrumenty finansowe. Udział poszczególnych aktywów zmienia się w zależności od perspektyw rynku akcji, rentowności instrumentów dłużnych oraz przewidywań co do zmienności kursów walut. Strategia subfunduszu koncentruje się na ocenie atrakcyjności rynku polskiego wobec rynków zagranicznych, w podziale na wszystkie możliwe rodzaje aktywów, w które może inwestować subfundusz. Udział akcji, jak i instrumentów dłużnych w portfelu subfunduszu może się wahać od 0 do 100% i jest zależny od decyzji zarządzających subfunduszem.
Zalecany okres utrzymywania środków: co najmniej 4 lata.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane aktywnej alokacji
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2008.04.02
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,05%
Opłata za wynik
rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez subfundusz - 0,20% za rok 2015
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron