Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

ALLIANZ Obligacji Plus fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 169,80
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 168,89/169,39
Stopa zwrotu od początku działalności +68,37%
Stopa zwrotu (bieżący rok)
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -0,14%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +6,43%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +10,70%
Wartość aktywów 227 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.12
Rekomendowany okres inwestycji min. 2 lata
Profil Inwestora

Subfundusz dla inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w obligacje przedsiębiorstw, oczekujących stóp zwrotu przewyższających oprocentowanie lokat bankowych, akceptujących niskie ryzyko zmienności wartości jednostki uczestnictwa.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% aktywów w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa oraz emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, rządy państw członkowskich oraz innych państw należących do OECD, a także przez inne podmioty o wysokiej wiarygodności.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2004.01.28
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2014.06.21
Poczatkowa wartość jednostki 100,31 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
0,70%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,62%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron