Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

ALLIANZ Akcji Azjatyckich fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 105,79
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 102,01/105,60
Stopa zwrotu od początku działalności -3,40%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +16,43%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +14,89%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata)
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 2 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2017.05
Ocena Rating zawieszony!
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2017.05
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat
Profil Inwestora

Subfundusz Allianz Akcji Azjatyckich skierowany jest do inwestorów poszukujących alternatywy do samodzielnego i bezpośredniego inwestowania w akcje na rynku azjatyckim, oczekujących w dłuższym okresie wysokiego zysku z inwestycji, jednakże akceptujących znaczne ryzyko inwestycyjne. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 5 lat.

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu Allianz Total Return Asian Equity. Fundusz źródłowy przynajmniej 2/3 swoich aktywów lokuje w instrumenty udziałowe spółek mających siedzibę w Korei Południowej, na Tajwanie, w Tajlandii, Hongkongu, Malezji, Indonezji, na Filipinach, w Singapurze i Chinach lub generujących znaczną część swych przychodów lub zysków w tych krajach.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji zagranicznych
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2013.05.14
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2015.03.31
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,57%
Opłata za wynik
0,92%
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron