Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

ALLIANZ Akcji Globalnych fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 114,36
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 108,04/120,37
Stopa zwrotu od początku działalności +8,03%
Stopa zwrotu (bieżący rok)
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -15,16%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -1,77%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 19 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.12
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3 - 5 lat
Profil Inwestora

Allianz Akcji Globalnych polecany jest inwestorom poszukującym alternatywy do samodzielnego i bezpośredniego inwestowania w akcje poza granicami Polski, oczekującym w dłuższym okresie wysokiego zysku z inwestycji, jednakże akceptującym znaczne ryzyko inwestycyjne ze względu na dużą zmienność kursów giełdowych.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje od 60% do 100% w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą. Ponadto do 40% aktywów inwestowanych jest w akcje, obligacje zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2014.01.09
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,01 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,24%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny codzienna

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron