Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

ALLIANZ Surowców i Energii fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 92,58
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 86,58/92,72
Stopa zwrotu od początku działalności -7,29%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +7,18%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -9,28%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +8,04%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -5,75%
Wartość aktywów 12 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.01
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.01
Rekomendowany okres inwestycji 3 - 5 lat
Profil Inwestora

Skierowany do inwestorów poszukujących możliwości inwestowania na globalnych rynkach surowców i energii, oczekujących w dłuższym okresie wysokiego zysku z inwestycji, jednakże akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne ze względu na dużą zmienność cen surowców. 

Polityka inwestycyjna

Od 60 do 100% aktywów subfunduszu inwestowane jest w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących na szeroko rozumianych rynkach surowców (metale, surowce energetyczne, żywnościowe), w tym w akcje spółek, których działalność związana jest z rynkami surowcowymi. Pozostałą część lokat mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w udziałowe i dłużne papiery wartościowe.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2014.01.09
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.02.14
Poczatkowa wartość jednostki 100,01 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,19%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny codzienna

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron