Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

ALLIANZ Globalny Stabilnego Dochodu fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 109,14
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 106,53/109,14
Stopa zwrotu od początku działalności +6,52%
Stopa zwrotu (bieżący rok)
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -6,30%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +6,20%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 33 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.12
Rekomendowany okres inwestycji 2-3 lata
Profil Inwestora

Skierowany do inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w zagraniczne fundusze inwestycyjne oraz papiery wartościowe odzwierciedlające instrumenty dłużne i akcje, oczekujących w dłuższym okresie zysku z inwestycji, przewyższającego oprocentowanie lokat bankowych,  akceptujących średni poziom ryzyka zmienności wartości jednostki uczestnictwa.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje od 60% do 100% aktywów w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy, które koncentrują się na inwestowaniu w dłużne papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym i/lub akcje dopuszczone do obrotu na takim rynku, realizują politykę absolutnej stopy zwrotu lub naśladują indeksy rynków organizowanych. Pozostałą część lokat mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w udziałowe i dłużne papiery wartościowe.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane zrównoważone
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2015.10.14
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.02.14
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,98%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron