Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

ALLIANZ Pieniężny Globalny fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 102,63
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 102,55/102,69
Stopa zwrotu od początku działalności +2,65%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +2,03%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +2,36%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata)
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 21 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2017.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2017.11
Rekomendowany okres inwestycji minimalnie 6 miesięcy
Profil Inwestora

Allianz Pieniężny Globalny jest skierowany do inwestorów
poszukujących alternatywy dla lokat bankowych;
ceniących bezpieczeństwo i stabilny wzrost oszczędności, przy jednoczesnym zapewnieniu dużej płynności środków, nieakceptujących podwyższonego ryzyka inwestycyjnego. Rekomendowany okres inwestycji wynosi minimum 6 miesięcy.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w jednostki oraz tytuły uczestnictwa funduszy, które lokują co najmniej połowę swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe, jak również inwestuje bezpośrednio w papiery wartościowe, w tym w szczególności w polskie i zagraniczne obligacje komercyjne, obligacje i bony skarbowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, rządy innych krajów Unii Europejskiej oraz krajów OECD.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2016.06.20
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,10%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,00%
Opłata za wynik
--
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron