Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

ALLIANZ Flexi Asia Bond fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 104,74
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 104,46/104,80
Stopa zwrotu od początku działalności +4,73%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +3,48%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +4,27%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata)
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 8 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2017.07
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2017.07
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3 lata
Profil Inwestora

Allianz Flexi Asia Bond jest skierowany do inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i instrumenty dłużne poza granicami Polski, zainteresowanych długoterminową inwestycją.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje od 65% do 100% aktywów w tytuły Subfunduszu Allianz Flexi Asia Bond. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy lokuje aktywa głównie poprzez inwestycje w denominowane w EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD lub wszelkich walutach azjatyckich papiery dłużne, z naciskiem na kraje azjatyckie. Do 70% jego lokat mogą stanowić dłużne papiery wysokodochodowe.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne zagraniczne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2016.06.10
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,10%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,50%
Opłata za wynik
--
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron