Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

ALLIANZ Global Metals and Mining fundusz parasolowy

Skład portfela
Brak danych na temat składu portfela.
Zarządzający

Grzegorz Prażmo, Artur Jusiński

Wskaźniki
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +7,24%
Zmienność rocznych stóp zwrotu +11,72%

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron