Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

ALTUS Stabilnego Wzrostu (w likwidacji) fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 114,58
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 114,58/114,58
Stopa zwrotu od początku działalności +14,58%
Stopa zwrotu (bieżący rok)  0.00%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -7,04%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -0,50%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +1,86%
Wartość aktywów 9 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.01
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.01
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3 lata
Profil Inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów ceniących stabilność i planujących długoterminowe oszczędzanie.

Polityka inwestycyjna

Główną kategorię lokat (min. 60% aktywów subfunduszu) stanowią instrumenty dłużne (w tym emitowane przez przedsiębiorstwa), tj.: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, a także instrumenty rynku pieniężnego (w tym emitowane przez przedsiębiorstwa), depozyty bankowe oraz papiery wartościowe co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu. Nie mniej niż 40% aktywów subfunduszu stanowią obligacje i depozyty bankowe w banku depozytariuszu. Fundusz może lokować nie więcej niż 30% aktywów subfunduszu w instrumenty dłużne na rozwijających się rynkach europejskich i rynkach państw tworzących Wspólnotę Niepodległych Państw.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane stabilnego wzrostu
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2013.07.31
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,72%
Opłata za wynik
20% stopy zwrotu ponad wyrażoną procentowo zmianę wartości portfela wzorcowego o składzie 70% Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs i 30% WIG
Częstotliwość wyceny codzienna

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron