Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

ALTUS Aktywnego Zarządzania (w likwidacji) fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 110,26
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 110,26/110,26
Stopa zwrotu od początku działalności +10,26%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -10,61%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -10,26%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -0,70%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +1,27%
Wartość aktywów 7 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.11
Rekomendowany okres inwestycji minimum 4 lata
Profil Inwestora

Subfundusz adresowany jest do inwestorów oczekujących od swej inwestycji wysokich zysków, którzy są w stanie akceptować nawet znaczne, okresowe wahania wartości zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Główną kategorię lokat (max. 70% aktywów subfunduszu) stanowią instrumenty udziałowe, np. akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze. Nie mniej niż 30% aktywów subfunduszu stanowią instrumenty dłużne (w tym emitowane przez przedsiębiorstwa), tj.: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, a także instrumenty rynku pieniężnego (w tym emitowane przez przedsiębiorstwa), depozyty bankowe oraz papiery wartościowe co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane zrównoważone
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2013.08.30
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,10%
Opłata za wynik
20% stopy zwroty ponad wyrażoną procentowo zmianę wartości portfela wzorcowego o składzie: 50% Merrill Lynch Polish Governments 1-4 Yrs i 50% WIG
Częstotliwość wyceny codzienna

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron