Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

ALTUS Konserwatywny (d. ALTUS Pieniężny) fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 110,07
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 110,28/110,58
Stopa zwrotu od początku działalności +10,30%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -0,29%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -0,18%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +4,54%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +9,29%
Wartość aktywów 20 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.01
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.01
Rekomendowany okres inwestycji minimum 1 miesiąc
Profil Inwestora

Subfundusz polecany jest inwestorom ceniącym systematyczny wzrost zainwestowanego kapitału oraz zainteresowanym zachowaniem wysokiej płynności. Horyzont inwestycyjny – min. 1 miesiąc.

Polityka inwestycyjna

Główną kategorię lokat (min. 50% aktywów subfunduszu) stanowią instrumenty dłużne, np.: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, a ponadto także instrumenty rynku pieniężnego. Nie więcej niż 30% aktywów subfunduszu stanowią: obligacje państw o ratingu nie niższym niż rating na poziomie inwestycyjnym, przy czym obligacje wyemitowane przez jedno państwo nie mogą stanowić więcej niż 10% aktywów subfunduszu. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, certyfikaty depozytowe i obligacje zamienne na akcje, stanowią nie więcej niż 50% aktywów subfunduszu.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne krótkoterminowe uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2013.11.22
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,08%
Opłata za wynik
0,34%
20% stopy zwrotu ponad równowartość oprocentowania na rynku międzybankowym WIBID 3M na dzień naliczenia wynagrodzenia zmiennego
Częstotliwość wyceny codzienna

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron