Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy (w likwidacji) fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 102,15
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 102,15/102,15
Stopa zwrotu od początku działalności +2,15%
Stopa zwrotu (bieżący rok)  0.00%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -15,55%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -5,27%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 15 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.01
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.01
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat
Profil Inwestora

Subfundusz adresowany jest do inwestorów oczekujących od swej inwestycji potencjału ponadprzeciętnych zysków, którzy są w stanie akceptować nawet znaczne, okresowe wahania wartości zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Fundusz może inwestować do 80% aktywów w instrumenty dłużne (np.: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe) oraz do 30% aktywów subfunduszu w instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa. Fundusz może inwestować min. 20% aktywów w instrumenty udziałowe (np. akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze). Subfundusz może również inwestować za granicą bez określonego limitu takich inwestycji, przy czym co najmniej 66% aktywów subfundusz lokuje w aktywa z państw należących do Europy Środkowo-Wschodniej, Turcji lub, po uzyskaniu zgody KNF – na rynkach państw tworzących Wspólnotę Niepodległych Państw (spektrum inwestycyjne).

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria inne
Podkategoria absolutnej stopy zwrotu
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2014.04.14
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,04%
Opłata za wynik
20% stopy zwrotu ponad dwukrotność oprocentowania na rynku międzybankowym WIBID12M na dzień naliczenia wynagrodzenia zmiennego
Częstotliwość wyceny codzienna

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron