Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 123,48
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 123,97/124,80
Stopa zwrotu od początku działalności +23,98%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -0,63%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -1,53%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +8,10%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +16,56%
Wartość aktywów 59 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.01
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.01
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3 lat
Profil Inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów ceniących stabilność i planujących długoterminowe oszczędzanie. Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy akceptują poziom ryzyka wynikający z inwestowaniaw instrumenty dłużne.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz realizuje strategię absolutnej stopy zwrotu poprzez elastyczne inwestowanie na rynku instrumentów dłużnych. Zarządzający podejmują decyzję inwestycyjne dążąc do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu, niezależnie od koniunktury panującej na polskim rynku obligacji. Inwestor ponosi ryzyko wynikające z przyjętej alokacji Aktywów Subfunduszu. Wartość jednostki uczestnictwa może ulegać istotnym zmianom. Fundusz nie gwarantuje zatem osiągnięcia powyższego celu.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria inne
Podkategoria absolutnej stopy zwrotu
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2012.09.28
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,59%
Opłata za wynik
1.36%
20% stopy zwrotu ponad półtorakrotność oprocentowania na rynku międzybankowym WIBID12M na dzień naliczenia wynagrodzenia zmiennego
Częstotliwość wyceny codzienna

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron