Karta funduszu Karta funduszu

ALTUS Short fundusz parasolowy

Skład portfela
Brak danych na temat składu portfela.
Zarządzający

Piotr Osiecki (od 09.2012)
Andrzej Zydorowicz (od 09.2012)
Jakub Ryba (od 09.2012)
Tomasz Gaszyński (od 09.2012)
Andrzej Lis (od 11.2014)
Witold Chuść (od 09.2012)
Remigiusz Zalewski (od 05.2013)
Krzysztof Madej (08.2013)

Wskaźniki
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -2,55%
Zmienność rocznych stóp zwrotu +12,52%

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron