Karta funduszu Karta funduszu

ALTUS Short fundusz parasolowy

  • 2018.12.11 kategoria: Ogólne Rozwiązanie Umowy z ALTUS TFI - informacja dla Klientów

Rozwiązanie Umowy z ALTUS TFI - informacja dla Klientów

W związku z rozwiązaniem z dniem 26 lutego 2019 roku Umowy o dystrybucję jednostek uczestnictwa ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. informuje, że od dnia 27 lutego 2019 roku, DM BOŚ S.A. oraz Bank Ochrony Środowiska S.A. będący agentem DM BOŚ S.A. zaprzestają świadczenia usług maklerskich związanych z dystrybucją jednostek uczestnictwa Funduszy ALTUS TFI.

Po otrzymaniu od ALTUS TFI informacji dotyczących składania zleceń i dyspozycji po 26 lutego 2019 r., zostaną one niezwłocznie przekazane do wiadomości Klientów.

autor: DM BOŚ S.A.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron