Karta funduszu Karta funduszu

ROCKBRIDGE Akcji fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 282,43
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 269,37/287,99
Stopa zwrotu od początku działalności +186,97%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -7,93%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -10,59%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -3,71%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +2,83%
Wartość aktywów 104 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.07
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.07
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat
Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących możliwości osiągnięcia wysokich zysków w przypadku korzystnej koniunktury na rynku akcji, skłonnych do zaakceptowania ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje oraz akceptujących wysoką zmienność wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części.

Polityka inwestycyjna

Jest to subfundusz o wysokim ryzyku inwestycyjnym. Nie mniej niż 70% aktywów subfunduszu inwestowane jest w instrumenty udziałowe. Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, ale może lokować również w instrumenty finansowe notowane na wybranych rynkach zagranicznych. Pozostałe aktywa subfunduszu mogą być inwestowane w instrumenty dłużne.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 1999.07.20
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,05%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron