Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

ROCKBRIDGE Obligacji fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 292,67
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 290,14/292,28
Stopa zwrotu od początku działalności +192,28%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,61%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +0,85%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +4,02%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +10,66%
Wartość aktywów 110 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.01
Ocena Rating zawieszony!
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.01
Rekomendowany okres inwestycji minimum 2 lata
Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących wzrostu zainwestowanego kapitału w wyniku inwestycji dokonywanych w instrumenty dłużne, akceptujących relatywnie niską zmienność wartości jednostki uczestnictwa, jednak świadomych możliwości utraty części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Jest to Subfundusz o relatywnie niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne. Część środków Subfunduszu może być również inwestowana w papiery dłużne przedsiębiorstw.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 1999.07.26
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,00%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron