Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 48,27
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 45,65/47,79
Stopa zwrotu od początku działalności -52,85%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +3,33%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -19,14%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +0,34%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -6,06%
Wartość aktywów 85 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.01
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.01
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat
Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących możliwości osiągnięcia wysokich zysków w przypadku korzystnej koniunktury na rynku akcji, przede wszystkim w segmencie małych i średnich spółek, skłonnych do zaakceptowania ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje oraz akceptujących wysoką zmienność wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części.

Polityka inwestycyjna

Jest to subfundusz o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Nie mniej niż 70% aktywów inwestowane jest w instrumenty udziałowe, w tym przede wszystkim w akcje małych i średnich spółek, które rokują największy potencjał wzrostu wynikający z oceny ich sytuacji fundamentalnej. Pozostałe aktywa inwestowane są w instrumenty dłużne.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji małych i średnich spółek
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2006.09.02
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 51,27 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,50%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron