Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 59,17
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 56,09/57,70
Stopa zwrotu od początku działalności -42,32%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +2,71%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -9,85%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +6,74%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +12,83%
Wartość aktywów 15 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.01
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.01
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat
Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów zainteresowanych dywersyfikacją oszczędności poprzez ich lokowanie na rynkach zagranicznych, oczekujących możliwości osiągnięcia wysokich zysków w przypadku korzystnej koniunktury na globalnych rynkach wschodzących, skłonnych do zaakceptowania ryzyka walutowego oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty udziałowe, akceptujących wysoką zmienność wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części.

Polityka inwestycyjna

Jest to subfundusz o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Nie mniej niż 70% aktywów inwestowane jest w akcje, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą i inne instrumenty udziałowe na rynkach wschodzących obejmujących kraje wchodzące w skład indeksu MSCI Emerging Markets. Pozostałe aktywa mogą być inwestowane w instrumenty dłużne

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2006.09.19
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.08.01
Poczatkowa wartość jednostki 68,71 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,50%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron