Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

ROCKBRIDGE Obligacji Korporacyjnych fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 14,44
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 14,39/14,42
Stopa zwrotu od początku działalności +44,20%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -0,14%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,62%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +6,66%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +15,36%
Wartość aktywów 141 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.06
Rekomendowany okres inwestycji minimum 2 lata
Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów zainteresowanych dywersyfikacją oszczędności poprzez ich lokowanie głównie w korporacyjne instrumenty dłużne, oczekujących wyższych zysków, niż z inwestycji w fundusze obligacji skarbowych lub lokaty bankowe oraz akceptujących umiarkowaną zmienność wartości swojej inwestycji i wyższe ryzyko kredytowe, niż w przypadku funduszy obligacji skarbowych oraz świadomych możliwości utraty części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne, tj. m.in. obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, certyfikaty depozytowe, a także depozyty bankowe. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne korporacyjne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2014.01.02
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 12,78 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,06%
Opłata za wynik
0,28% za 2017
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron