Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

ROCKBRIDGE FIO Strategii Akcyjnej

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 1063,51
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 1042,03/1085,21
Stopa zwrotu od początku działalności +5,90%
Stopa zwrotu (bieżący rok)
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -14,48%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -2,13%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -0,19%
Wartość aktywów 5 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.12
Ocena Rating zawieszony!
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.12
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat
Profil Inwestora

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów: oczekujących możliwości osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu, niezależnie od sytuacji rynkowej, poszukujących dywersyfikacji portfela oszczędności, akceptujących wysoką zmienność wartości jednostki uczestnictwa. Inwestor powinien być świadomy możliwości utraty znacznej części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Decyzje dotyczące doboru lokat oraz udziału poszczególnych lokat w aktywach Funduszu podejmowane są przede wszystkim z uwzględnieniem dążenia do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu zarówno w przypadku pozytywnej, jak i negatywnej koniunktury na polskim rynku finansowym, w tym przede wszystkim na rynku akcji. W tym celu Fundusz dokonuje inwestycji głównie w instrumenty udziałowe, w zależności od oceny perspektyw spółek i branż głównie polskiego rynku akcji. Aktywa funduszu mogą być inwestowane w: instrumenty udziałowe od 0% do 100%, instrumenty dłużne od 0% do 100%. Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria inne
Podkategoria absolutnej stopy zwrotu
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2014.12.30
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 1021,27 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,50%
Opłata za wynik
0,34% za 2017
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron