Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

ROCKBRIDGE Rynków Surowcowych fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 90,77
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 86,08/90,50
Stopa zwrotu od początku działalności -9,50%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +4,11%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -13,87%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +8,47%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -33,92%
Wartość aktywów 24 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.01
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.01
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat
Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów poszukujących dywersyfikacji oszczędności poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe, których kursy powiązane są z rynkiem surowcowym,oczekujących możliwości osiągnięcia wysokich zysków w przypadku korzystnej koniunktury na rynku surowców oraz akceptujących wysokie wahania wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych odzwierciedlających kursy towarów giełdowych lub indeksów surowcowych. Tytuły uczestnictwa, akcje i inne instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, dla których bazę stanowią akcje i indeksy akcji stanowią nie mniej niż 50% wartości aktywów netto subfunduszu. W pozostałej części aktywa lokowane są w instrumenty dłużne, m.in. obligacje i bony skarbowe, obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, listy zastawne, certyfikaty depozytowe. Kryterium doboru tytułów uczestnictwa i instrumentów udziałowych jest prowadzenie działalności lub dokonywanie lokat w sektorze żywnościowym oraz surowcowym. Udział instrumentów związanych z poszczególnymi podsektorami (żywność, metal szlachetne, surowce energetyczne) jest uzależniony od potencjału wzrostu danego podsektora w horyzoncie średnioterminowym. Instrumenty dłużne dobierane są w oparciu o prognozy odnośnie kształtowania się rynkowych stóp procentowych, analizę sytuacji makroekonomicznej oraz płynność inwestycji.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria inne
Podkategoria rynku surowców
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2008.12.16
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,50%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron