Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

ROCKBRIDGE Dywidendowy fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 91,41
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 88,81/90,10
Stopa zwrotu od początku działalności -10,20%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,01%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -31,18%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata)
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 5 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.01
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.01
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat
Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących możliwości czerpania zysków zarówno ze wzrostu wartości akcji spółek, jak i z wypłacanej przez nie dywidendy oraz akceptujących wysokie wahania wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje i inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki wypłacające dywidendę. Dobór spółek do portfela inwestycyjnego Subfunduszu dokonywany jest w oparciu o osiągane wyniki finansowe spółki, perspektywy branży w której działa emitent, jakość kadry zarządzającej oraz wysokość i regularność wypłacanych dywidend, przewidywaną wartość wypłaty dywidendy przez daną spółkę. Akcje i inne instrumenty udziałowe stanowią nie mniej niż 70% wartości aktywów netto Subfunduszu. Pozostałe aktywa Subfunduszu mogą być inwestowane w dłużne instrumenty finansowe (m.in. bony skarbowe, obligacje) lub lokaty bankowe. Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje spółek notowanych na giełdach Europy Środkowej, jak również w akcje notowane na wybranych innych rynkach zagranicznych.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2016.02.15
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,50%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron