Karta funduszu Karta funduszu

BPS Obligacji fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 140,36
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 139,78/140,40
Stopa zwrotu od początku działalności +40,40%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,36%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +2,59%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +7,07%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +17,31%
Wartość aktywów 21 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.01
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.01
Rekomendowany okres inwestycji 2 lata
Profil Inwestora

Dla Inwestorów, którzy poszukują inwestycji dającej możliwość osiągnięcia stopy zwrotu przewyższającej oprocentowanie lokat bankowych przy ograniczonym poziomie ryzyka.

Polityka inwestycyjna

Co najmniej połowa aktywów lokowana jest w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2011.05.10
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,39%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe

Fundusz dostępny w ramach Parasola BPS FIO.

Do Parasola BPS FIO należą:
BPS Akcji

BPS Obligacji

BPS Konserwatywny

BPS Stabilnego Wzrostu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron