Karta funduszu Karta funduszu

BPS Dłużny fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 1152,55
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 1147,26/1151,33
Stopa zwrotu od początku działalności +15,13%
Stopa zwrotu (bieżący rok)
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +0,07%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +6,00%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +13,23%
Wartość aktywów 26 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.12
Rekomendowany okres inwestycji 1 rok
Profil Inwestora

Dla Inwestorów o niskiej skłoności do ryzyka, dla których naistotniejszym kryterium jest trwały wzrost wartości i bezieczeństwo lokowanych środków. Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które planują inwestowanie w krótkim horyzoncie czasowym oraz chcą zapewnic sobie płynność zainwestowanych środków.

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 70% aktywów Subfunduszu lokowane jest w skarbowe i komercyjne dłużne papiery wartościowe oraz depozyty bankowe, dla których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustala dla okresów nie dłuższych niż 397 dni.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria pieniężne
Podkategoria pieniężne uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2013.09.26
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 1000,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
0,30%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
0,82%
Opłata za wynik
20% zysku powyżej benchmark funduszu, tj. WIBID 1M pomniejszony o stawkę rezerwy obowiązkowej. Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe

Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne w wysokości 20% zysku w przypadku gdy uzyskane wyniki zarządzania subfunduszu będą powyżej benchmark subfunduszu.

Fundusz dostępny w ramach Parasola BPS SFIO.

Do Parasola BPS SFIO należą:
BPS Obligacji Korporacyjnych
BPS Dłużny

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron