Karta funduszu Karta funduszu

BPS Depozytowy fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 1029,89
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 1026,94/1029,98
Stopa zwrotu od początku działalności +3,00%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,85%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +2,01%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata)
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 25 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.11
Rekomendowany okres inwestycji 2 lata
Profil Inwestora

Inwestor o umiarkowanej skłonności do ryzyka.

Polityka inwestycyjna

Minimum 50% wartości aktywów jest lokowane w dłużne papiery wartościowe emitowne, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Nie więcej niż 50% aktywów może być lokowane w papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne papierów skarbowych
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2017.07.10
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
0,30%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
0,78%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron