Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

CASPAR Akcji Tureckich Kat. A (w likwidacji) fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN)
Cena jednostki min/max 1M (PLN)
Stopa zwrotu od początku działalności
Stopa zwrotu (bieżący rok)
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy)
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata)
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów
Rating
Data aktualizacji oceny
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka
Rekomendowany okres inwestycji 3 lata
Profil Inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:
• mają co najmniej 3-letni horyzont inwestycyjny;
• akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne, charakterystyczne dla akcji, które oznacza możliwość istotnych wahań wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz możliwość utraty części zainwestowanego kapitału;
• oczekują wysokich zysków;
• akceptują koncentrację inwestycji Subfunduszu w akcje spółek dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych wTurcji.

Polityka inwestycyjna

• Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym, otwartym i regionalnym, realizującym politykę inwestycyjną poprzez lokowanie aktywów głównie w akcje oraz koncentrację lokat w określonym obszarze geograficznym.
• Subfundusz lokuje co najmniej 50% aktywów w Instrumenty Akcyjne dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym w Turcji.
• Co najmniej 66% wartości Aktywów Subfunduszu stanowią lokaty w Instrumenty Akcyjne będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w Turcji oraz w Instrumenty Dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Turcję lub przez Turecki Bank Centralny.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2012.11.02
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,68%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy na GPW
Informacje dodatkowe

UWAGA!
Zarząd Caspar TFI podjął decyzję o likwidacji subfunduszu Caspar Akcji Tureckich.
dowiedz się więcej >>

 

8 maja 2018 r. Caspar TFI nformuje, że planowany pierwotnie wstępny termin zakończenia likwidacji Subfunduszu Caspar Akcji Tureckich FIO na dzień 30 kwietnia 2018 r. nie został dotrzymany z przyczyn operacyjnych związanych z rozliczeniami.
Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych dokłada wszelkich starań, aby wypłaty środków do Klientów nastąpiły w najbliższym możliwym terminie.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron