Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

INVESTOR Bezpiecznego Wzrostu fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 94,00
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 93,38/93,71
Stopa zwrotu od początku działalności -6,24%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,72%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +6,90%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata)
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 1 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2017.03
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2017.03
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat
Polityka inwestycyjna

Polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie środków subfunduszu w obligacje skarbowe o niskim ryzyku stopy procentowej, obligacje samorządowe, papiery dłużne banków, listy zastawne oraz płynne obligacje korporacyjne emitowane przez największe polskie przedsiębiorstwa notowane na GPW o ugruntowanym standingu finansowym. Aktywa wskazane powyżej stanowią nie mniej niż 80% Aktywów Netto Subfunduszu. Subfundusz może dodatkowo lokować maksymalnie do 20% Aktywów Netto w inne klasy aktywów kierując się przy tym przede wszystkim zasadą ochrony kapitału i maksymalizacji relacji zysku do ponoszonego ryzyka.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2015.03.16
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.12.20
Poczatkowa wartość jednostki 99,95 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,50%
Opłata za wynik
1,36%
25% od zysku ponad benchmark
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron