Karta funduszu Karta funduszu

EQUES Akcji fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 16,30
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 16,29/17,11
Stopa zwrotu od początku działalności +63,20%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +12,16%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +19,39%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +19,65%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +44,17%
Wartość aktywów 7 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2017.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2017.11
Rekomendowany okres inwestycji 5 lat
Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony dla Inwestorów chcących uzyskać znaczące wzrosty wartości swoich inwestycji oraz akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje nie mniej niż 70% wartości aktywów w akcje przy czym ich udział może sięgać 100%. W pozostałym zakresie (do 30% wartości aktywów) subfundusz może nabywać obligacje i inne instrumenty dłużne, w tym obligacje emitowane zarówno przez Skarb Państwa, inne władze publiczne, jak i przedsiębiorstwa.

Subfundusz lokuje co najmniej 2/3 środków w akcje polskich spółek i nie stosuje przy doborze akcji innych szczególnych kryteriów branżowych, geograficznych etc.
Polityka inwestycyjna dopuszcza możliwość uznaniowego wyboru przedmiotu lokat przez zarządzających subfunduszem w ramach zatwierdzonej strategii inwestycyjnej subfunduszu precyzującej kryteria doboru lokat. Benchmarkiem subfunduszu jest indeks oparty o sumę: 90% WIG i 10% WIBOR 3M.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2012.05.17
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2015.02.19
Poczatkowa wartość jednostki 10,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
6,68%
Opłata za wynik
10% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez fundusz, liczonych od ostatniego dnia, w którym pobierana była opłata za wyniki
Częstotliwość wyceny codzienna
Informacje dodatkowe

Fundusz dostępny w ramach Parasola EQUES SFIO.

Do Parasola EQUES SFIO należą:
Eques Akcji
Eques Aktywnej Alokacji

Eques Obligacji

Eques Pieniężny

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron