Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

NN Akcji Środkowoeuropejskich fundusz parasolowy

Skład portfela
* Struktura portfela funduszu na dzień 30.06.2016 r.
Wskaźniki
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +4,01%
Zmienność rocznych stóp zwrotu +16,82%

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron