Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 62,45
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 58,72/63,66
Stopa zwrotu od początku działalności -37,25%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -8,98%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -8,61%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +20,06%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -24,41%
Wartość aktywów 21 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.10
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.10
Rekomendowany okres inwestycji 5 lat
Profil Inwestora
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują wysokie ryzyko związane z inwestycjami w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego inwestującego w akcje, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.
Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski NN (L) Global Equity Impact Opportunities. Stopa zwrotu Funduszu NN (L) Globalnego Odpowiedzialnego Inwestowania jest ściśle powiązana ze stopą zwrotu funduszu luksemburskiego. Ewentualne rozbieżności mogą wynikać z różnego poziomu opłat oraz niepełnej efektywności mechanizmu ograniczającego ryzyko walutowe pomiędzy polskim złotym a euro (hedging). NN (L) Global Equity Impact Opportunities inwestuje w zdywersyfikowany portfel akcji i/lub innych zbywalnych papierów wartościowych emitowanych przez spółki zarejestrowane, notowane na giełdzie papierów wartościowych lub stanowiące przedmiot obrotu w dowolnym kraju świata, które obok wyników finansowych mają pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko. Dochody osiągnięte przez Fundusz, w tym otrzymane dywidendy, są ponownie inwestowane i powiększają jego aktywa.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2009.11.23
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.10.27
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,96%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron