Karta funduszu Karta funduszu

GAMMA Pieniężny fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 192,22
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 192,08/192,63
Stopa zwrotu od początku działalności +90,21%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,22%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,44%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +7,48%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +13,96%
Wartość aktywów 441 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.11
Rekomendowany okres inwestycji około 6 miesięcy
Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla osób ceniących bezpieczeństwo inwestycji, które planują inwestować w krótkim terminie. Produkt odpowiedni dla klienta o profilu ryzyka defensywnym, bezpiecznym, zrównoważonym lub dynamicznym.

Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje do 100% aktywów w instrumenty oparte na stopie procentowej (np. obligacje, instrumenty rynku pieniężnego), przy czym udział tychże instrumentów nie może być niższy niż 70% wartości aktywów netto, pozostała część aktywów lokowana jest w inne instrumenty określone w statucie. Aktywa funduszu nie mogą być inwestowane w akcje. Fundusz inwestuje aktywa w instrumenty o niskim ryzyku stopy procentowej. Średni termin do zapadalności lokat (duration) wynosi do 1 roku. Większość lokat w portfelu stanowią obligacje i bony emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Niewielka część lokat funduszu może być obarczona ryzykiem kredytowym (obligacje przedsiębiorstw, gmin), które jest minimalizowane poprzez staranny dobór papierów wartościowych emitowanych przez podmioty o najwyższej wiarygodności kredytowej oraz bieżący monitoring tegoż ryzyka w portfelu. Ryzyko inwestycyjne minimalizowane jest dodatkowo przez stosunkowo wysoką dywersyfikację lokat funduszu. Podstawową zaletą funduszu jest możliwość uzyskania konkurencyjnej stopy zwrotu w stosunku do instrumentów rynku pieniężnego stanowiących standardową alternatywę, bez konieczności wcześniejszego deklarowania okresu zamrażania środków.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria pieniężne
Podkategoria pieniężne uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2002.07.26
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 101,04 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
0,80%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,18%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy
Informacje dodatkowe

Fundusz dostępny w ramach KBC FIO Parasolowy.

Do Parasola KBC FIO należą:
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek

KBC Akcyjny

KBC Aktywny

KBC Globalny Akcyjny

KBC Obligacji Korporacyjnych

KBC Papierów Dłużnych

KBC Pieniężny

KBC Stabilny

KBC Zmiennej Alokacji


Uwaga - KBC TFI nie oferuje jednostek uczestnictwa Klientom będącym podatnikami USA.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron