Karta funduszu Karta funduszu

GAMMA Stabilny fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 258,11
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 254,90/258,33
Stopa zwrotu od początku działalności +155,83%
Stopa zwrotu (bieżący rok)
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -1,50%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +7,98%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +12,38%
Wartość aktywów 87 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.12
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3 lata
Profil Inwestora

KBC Stabilny przeznaczony jest dla osób, które chciałyby skorzystać z potencjału, jaki w długim terminie daje inwestowanie części kapitału w akcje, pragnących jednocześnie ograniczyć ryzyko takiej inwestycji, poprzez lokowanie części środków w papiery dłużne.

Polityka inwestycyjna

Fundusz należy do kategorii funduszy stabilnego wzrostu. Lokuje on większość aktywów w instrumenty oparte na stopie procentowej (np. obligacje, instrumenty rynku pieniężnego), przy czym udział tychże instrumentów nie może być niższy niż 50% wartości aktywów netto. Istotną część portfela stanowią też instrumenty dające ekspozycję na rynek akcji (akcje, jednostki funduszy akcyjnych, kontrakty futures), przy czym ich udział nie będzie przekraczał 50% wartości aktywów funduszu. Ponieważ udział akcji w portfelu oznacza podwyższone ryzyko rynkowe funduszu (w stosunku do instrumentów i funduszy obligacyjnych), oczekiwana stopa zwrotu funduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym jest także wyższa. Alokacja w instrumenty akcyjne zależy od oczekiwań zarządzającego odnośnie koniunktury na rynku - kiedy oczekiwane są wzrosty zarządzający zwiększa udział akcji w portfelu, kiedy oczekiwane są spadki - udział akcji jest zmniejszany.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane stabilnego wzrostu
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2001.12.21
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,28 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,00%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy
Informacje dodatkowe

Fundusz dostępny w ramach KBC FIO Parasolowy.

Do Parasola KBC FIO należą:
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek

KBC Akcyjny

KBC Aktywny

KBC Globalny Akcyjny

KBC Obligacji Korporacyjnych

KBC Papierów Dłużnych

KBC Pieniężny

KBC Stabilny

KBC Zmiennej Alokacji


Uwaga - KBC TFI nie oferuje jednostek uczestnictwa Klientom będącym podatnikami USA.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron