Karta funduszu Karta funduszu

GAMMA fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 257,80
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 257,42/258,13
Stopa zwrotu od początku działalności +156,85%
Stopa zwrotu (bieżący rok)
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,68%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +8,95%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +16,97%
Wartość aktywów 2 mld
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.12
Rekomendowany okres inwestycji
Profil Inwestora

defensywny

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje do 100% aktywów w instrumenty oparte na stopie procentowej (np. obligacje, instrumenty rynku pieniężnego), przy czym udział tychże instrumentów nie może być niższy niż 80% wartości aktywów netto, pozostała część aktywów lokowana jest w inne instrumenty określone w statucie. Aktywa subfunduszu nie mogą być inwestowane w akcje. Subfundusz inwestuje aktywa w instrumenty o niskim ryzyku stopy procentowej. Średni termin do zapadalności lokat (duration) wynosi do 1 roku. Znaczna część lokat funduszu jest obarczona ryzykiem kredytowym (obligacje przedsiębiorstw, gmin), które jest minimalizowane poprzez staranny dobór papierów wartościowych emitowanych przez podmioty o najwyższej wiarygodności kredytowej oraz bieżący monitoring tegoż ryzyka w portfelu. Ryzyko inwestycyjne minimalizowane jest dodatkowo przez stosunkowo wysoką dywersyfikację lokat subfunduszu.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria pieniężne
Podkategoria pieniężne uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2001.03.29
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2017.06.21
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 40000,00 EUR
Minimalna kolejna wpłata 1000,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
0,80%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
0,80%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron