Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. FIO fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 85,87
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 82,60/85,34
Stopa zwrotu od początku działalności -16,88%
Stopa zwrotu (bieżący rok)
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -10,83%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +3,21%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +2,64%
Wartość aktywów 23 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.12
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.12
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat
Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących ponadprzeciętnych zysków, którzy są w stanie zaakceptować bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne i planują oszczędzać w długim horyzoncie czasowym. Subfundusz powstał z myślą o inwestorach akceptujących możliwość znacznego okresowego spadku wartości jednostki uczestnictwa.

Polityka inwestycyjna

Jest to subfundusz typowo akcyjny, inwestujący przede wszystkim w akcje małych i średnich spółek o dobrej sytuacji fundamentalnej lub silnie niedowartościowanych, notowanych na polskiej giełdzie, wchodzących w skład indeksów mWIG40 i sWIG80. Lokuje on do 100% aktywów w instrumenty dające ekspozycję na rynek akcji (akcje, jednostki funduszy akcyjnych, kontrakty futures), przy czym ich udział nie będzie niższy niż 70% aktywów netto subfunduszu. Dodatkowo udział akcji małych i średnich spółek nie będzie niższy niż 60% aktywów netto subfunduszu.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji małych i średnich spółek
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2007.09.27
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 99,92 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,00%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy
Informacje dodatkowe

Fundusz dostępny w ramach KBC FIO Parasolowy.

Do Parasola KBC FIO należą:
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek

KBC Akcyjny

KBC Aktywny

KBC Globalny Akcyjny

KBC Obligacji Korporacyjnych

KBC Papierów Dłużnych

KBC Pieniężny

KBC Stabilny

KBC Zmiennej Alokacji


Uwaga - KBC TFI nie oferuje jednostek uczestnictwa Klientom będącym podatnikami USA.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron