Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

GAMMA Globalny Obligacyjny fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 98,21
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 97,69/98,21
Stopa zwrotu od początku działalności -1,78%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -3,55%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -8,42%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -13,49%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -12,40%
Wartość aktywów 4 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.09
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.09
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3 lata
Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje, chcą lokować nadwyżki finansowe w zagraniczne dłużne instrumenty korporacyjne oraz skarbowe, doceniają doświadczenie i profesjonalizm zarządzania.

Polityka inwestycyjna

KBC Globalny Obligacyjny powstał w wyniku zmiany polityki inwestycyjnej KBC Zmiennej Alokacji. Jest jednym z 10 subfunduszy należących do KBC Parasol FIO. Subfundusz lokuje do 100% wartości aktywów w obligacje oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania, które zgodnie z ich statutem lub regulaminem inwestują do 100% aktywów w obligacje. Modelowo w portfelu subfunduszu znajdują się tytuły uczestnictwa 6 funduszy zagranicznych. Aktywa KBC Globalny Obligacyjny inwestowane są zarówno w fundusze obligacji skarbowych jak i obligacji korporacyjnych. Ww. fundusze dokonują swoich inwestycji na rynkach rozwiniętych (m.in. Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia, Japonia) oraz na rynkach rozwijających się (np. Brazylia, Meksyk, Turcja). Fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w każdym dniu wyceny. Subfundusz nie stosuje wzorca (benchmarku) stanowiącego odniesienie dla oceny realizacji celu inwestycyjnego, a w szczególności uzyskanej stopy zwrotu z inwestycji.Zyski z inwestycji Subfunduszu np. dywidendy są ponownie inwestowane. Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub sprawnego zarządzania portfelem.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2012.04.04
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2017.01.10
Poczatkowa wartość jednostki 100,01 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,79%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy
Informacje dodatkowe

Fundusz dostępny w ramach KBC FIO Parasolowy.

Do Parasola KBC FIO należą:
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek

KBC Akcyjny

KBC Aktywny

KBC Globalny Akcyjny

KBC Obligacji Korporacyjnych

KBC Papierów Dłużnych

KBC Pieniężny

KBC Stabilny

KBC Globalny Obligacyjny


Uwaga - KBC TFI nie oferuje jednostek uczestnictwa Klientom będącym podatnikami USA.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron