Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

GAMMA Sigma Obligacji Plus fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 105,57
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 105,28/105,83
Stopa zwrotu od początku działalności +5,41%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,37%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +2,06%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata)
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 27 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.06
Rekomendowany okres inwestycji
Profil Inwestora

bezpieczny

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w obligacje (skarbowe, korporacyjne i komunalne), instrumenty rynku pieniężnego i depozyty, które stanowią min. 60% wartości aktywów (max. 100%); obligacje korporacyjne i komunalne mogą stanowić łącznie max. 90% wartości aktywów. Aktywa lokowane są przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności nie przekracza dwóch lat lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku. W celu osiągania dodatkowych przychodów do 15% wartości aktywów mogą stanowić udziałowe papiery wartościowe, zwłaszcza akcje (głównie poprzez zajmowanie długich pozycji w kontraktach na WIG20 lub mWIG40). Lokaty te będą dokonywane wyłącznie w sytuacji dużego prawdopodobieństwa osiągnięcia zysku z danej lokaty.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2016.07.01
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 40000,00 EUR
Minimalna kolejna wpłata 1000,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
0,80%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,36%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron