Karta funduszu Karta funduszu

MILLENNIUM Akcji fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 188,88
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 181,47/191,51
Stopa zwrotu od początku działalności +88,39%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -14,70%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -13,82%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -4,66%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -16,05%
Wartość aktywów 213 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.11
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3 lata
Profil Inwestora

Subfundusz adresowany jest do inwestorów zainteresowanych produktami inwestycyjnymi o dużym udziale akcji w portfelu, szczególnie zainteresowanych oszczędzaniem długoterminowym.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje aktywa do 100% w akcje , przy czym ich udział w portfelu nie jest niższy niż 65%. Pozostałe środki Subfundusz lokuje w inne instrumenty finansowe, w szczególności dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej. Subfundusz lokuje nie mniej niż 35% Aktywów Subfunduszu w akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, łącznie z otwartymi pozycjami na kontraktach terminowych na indeks WIG20. Subfundusz inwestuje głównie na rynku polskim oraz w ograniczonym zakresie może nabywać akcje spółek notowanych na giełdach zagranicznych.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2002.01.02
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,82 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 500,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,41%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe

Fundusz dostępny w ramach Millennium FIO Parasolowy.

Do Parasola Millennium FIO należą:
Millennium Akcji

Millennium Cyklu Koniunkturalnego

Millennium Depozytowy

Millennium Dynamicznych Spółek

Millennium Stabilnego Wzrostu

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron