Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

MILLENNIUM Cyklu Koniunkturalnego fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 144,21
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 146,44/153,52
Stopa zwrotu od początku działalności +47,65%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -7,49%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -9,98%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -3,68%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -9,68%
Wartość aktywów 176 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.09
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.09
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3 lata
Profil Inwestora

Subfundusz adresowany jest do Inwestorów zainteresowanych produktami inwestycyjnymi za znacznym udziałem akcji w portfelu. Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów o wysokim poziomie akceptacji ryzyka i średnio-lub długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym.

Polityka inwestycyjna

Udział akcji w aktywach Subfunduszu jest nie mniejszy niż 20% i nie większy niż 80%. Pozostałe środki Subfundusz może lokować w inne niż akcje instrumenty finansowe, w szczególności w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Działalność lokacyjna Subfunduszu jest prowadzona głównie na rynku polskim. Subfundusz zawiera także umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane aktywnej alokacji
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2002.01.02
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,82 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 500,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,66%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe

Fundusz dostępny w ramach Millennium FIO Parasolowy.

Do Parasola Millennium FIO należą:
Millennium Akcji

Millennium Cyklu Koniunkturalnego

Millennium Depozytowy

Millennium Dynamicznych Spółek

Millennium Stabilnego Wzrostu

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron