Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

MILLENNIUM Absolute Return fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 115,62
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 113,98/116,45
Stopa zwrotu od początku działalności +47,62%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -2,31%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -6,81%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -2,10%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +8,83%
Wartość aktywów 73 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.06
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3 lata
Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów: akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, posiadających długi horyzont inwestycyjny, chcących lokować nadwyżki w subfundusz, który ma potencjał zysku w czasie hossy i bessy, poszukujących dywersyfikacji portfela oszczędności poprzez inwestowanie w szeroką gamę instrumentów.

Polityka inwestycyjna

Dzięki wykorzystaniu dźwigni finansowej oraz instrumentów pochodnych Subfundusz może utrzymywać zaangażowanie w akcje i obligacje w zakresie -20% do 150% aktywów. Część akcyjna Subfunduszu może składać się zarówno z dużych spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, jak również małych i średnich spółek oraz spółek notowanych na giełdach zagranicznych. W przypadku wykorzystywanych instrumentów pochodnych ich bazą są przede wszystkim uznane polskie lub zagraniczne indeksy oraz akcje.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria inne
Podkategoria absolutnej stopy zwrotu
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2012.07.30
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 97,72 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 500,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,56%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron