Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

MILLENNIUM Obligacji Korporacyjnych fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 136,94
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 136,54/137,60
Stopa zwrotu od początku działalności +70,32%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -2,32%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -1,96%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +6,04%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +12,71%
Wartość aktywów 2 mld
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.09
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.09
Rekomendowany okres inwestycji minimum 1 rok
Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów akceptujących umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego i oczekujących wzrostu oszczędności w średnim i długim okresie, na poziomie przewyższającym zyski możliwe do uzyskania z inwestycji na rynku pieniężnym oraz na rynku dłużnych papierów skarbowych.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje od 60% do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe, przy czym istotną część portfela stanowią instrumenty emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Udział obligacji skarbowych w portfelu Subfunduszu ma na celu przede wszystkim zapewnienie płynności portfela. Działalność lokacyjna Subfunduszu jest prowadzona zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne korporacyjne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2012.07.30
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 116,74 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 500,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,08%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron