Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

MILLENNIUM Globalny Akcji fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 150,58
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 137,56/147,62
Stopa zwrotu od początku działalności +120,33%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +7,15%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -11,54%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +10,92%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +18,65%
Wartość aktywów 37 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.01
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.01
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3 lata
Profil Inwestora

Subfundusz jest adresowany do Inwestorów, zainteresowanych długoterminowym inwestowaniem środków w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w akcje.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje aktywa głównie w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym. W portfelu tytułów uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym znajdują się tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących w akcje spółek z Europy, Stanów Zjednoczonych, Japonii oraz z krajów rozwijających się tzw. Emerging Markets. Alokacja pomiędzy poszczególnymi klasami tytułów uczestnictwa jest dokonywana na podstawie przewidywań średnioterminowych trendów na poszczególnych rynkach. Minimalny udział tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych wynosi 70% aktywów Subfunduszu.
Wartość aktywów Subfunduszu charakteryzuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela. Przedmiotem inwestycji Subfunduszu są tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w akcje. Ceny akcji podlegają dużym wahaniom i mogą mieć znaczący wpływ na zmienność aktywów netto Subfunduszu.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2013.10.04
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 123,42 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 500,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
7,41%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron