Pasek nawigacji Pasek nawigacji

Karta funduszu Karta funduszu

MILLENNIUM Globalny Akcji fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 146,51
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 145,83/153,81
Stopa zwrotu od początku działalności +123,88%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -7,89%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -7,24%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +2,52%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +17,68%
Wartość aktywów 41 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2018.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2018.11
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3 lata
Profil Inwestora

Subfundusz jest adresowany do Inwestorów, zainteresowanych długoterminowym inwestowaniem środków w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w akcje.

Polityka inwestycyjna

Środki Subfunduszu są lokowane do 100% w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów głównie w akcje. Minimalny udział takich tytułów uczestnictwa wynosi 70% aktywów. Pozostałe środki Subfundusz może lokować w depozyty w bankach krajowych i zagranicznych oraz w papiery wartościowe nabyte w ramach transakcji z przyrzeczeniem odkupu.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2013.10.04
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 123,42 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 500,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
7,41%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron